Napier white enamel bracelet

Napier white enamel bracelet

Napier white enamel bracelet